PAKIET INFORMACYJNY

Termin i miejsce: 7-8 października 2015 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 Warszawskie Centrum EXPO
Organizator: MIT MEDIA Group Sp. z o.o.
Godziny otwarcia:
Montaż stoisk w hali i na terenie otwartym
6 października 2015
8:00-21:00
Aranżacja stoisk
6 października 2015
16.00 – 22.00
Demontaż stoiska
7 października 2015
17:00 – 22:00

 

INORMACJE OGÓLNE

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w “Mobility Reseller Days” obowiązują wszystkich uczestników wystawy i ekspozycji, konferencji, eventów organizowanych przez MIT MEDIA Group spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie (02-495), przy ul. Rakietników 27/29 lok 10, NIP: 5222957764, zwana dalej Organizatorem.

 

BIURO ORGANIZATORA
Po przyjeździe na targi zarówno Wystawcy, jak i firmy realizujące zabudowę targową zobowiązani są do zgłoszenia się do Biura Organizatora w celu odebrania identyfikatorów umożliwiających poruszanie się po terenie targowym. Biuro organizatora zlokalizowane będzie w holu głównym.

 

PIERWSZA POMOC
W Biurze Organizatora znajduje się punkt pomocy medycznej obsługiwany przez wykwalifikowaną pielęgniarkę. Punkt będzie czynny w trakcie wystawy.

 

OBRYS STOISKA
Wystawianie ekspozycji poza wyznaczony obrys stoiska Zabronione jest przechowywanie poza stoiskami wszelkiego rodzaju opakowań, papierów i innych materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe.

Organizator zapewnia ogólne robocze oświetlenie pomieszczeń wystawowych.

Podłączenia energetyczne do sieci targowej mogą być wykonywane tylko przez wyznaczonych pracowników Organizatora. Przy stoiskach zabudowywanych we własnym zakresie wystawca jest odpowiedzialny za wewnętrzną instalację elektryczną, natomiast Organizator odpowiada za instalację elektryczną tylko do granicy stoiska. Instalacje wewnątrz stoisk mogą być wykonywane również przez inne firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. Wystawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwie działające instalacje, wykonane przez wybraną przez siebie firmę.

Zabronione są prace związane ze spawaniem, szlifowaniem drewna i gipsu oraz inne prace powodujące zapylenie. W przypadku naruszenia regulaminu Organizator ma prawo przerwać montaż stoiska.

 

ZABUDOWA WŁASNA STOISKA
Warunkiem przystąpienia do zabudowy stoiska jest uiszczenie pełnej kwoty opłaty za udział w MRD do dnia 05.10.2015

Wystawca budujący stoisko we własnym zakresie jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy stoiska, przedłożyć do zatwierdzenia Organizatorowi projekt zabudowy wynajętej powierzchni wraz z projektami instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej. Realizacja zabudowy stoisk wystawienniczych musi być zgodna z zatwierdzonym przez Organizatora projektem oraz wymaganiami budowlanymi i przeciwpożarowymi. Projekt stoiska powinien przedstawiać zabudowę stoiska (rzut i elewacja) z określeniem jej maksymalnej wysokości oraz zawierać niezbędny opis dotyczący rodzaju materiałów użytych do budowy stoiska.

Ściany oraz inne elementy konstrukcyjne na granicy stoiska o wysokości powyżej 2,5m zwrócone w stronę stoisk sąsiednich należy wykończyć neutralnie (nie wolno umieszczać reklamy firmy oraz nieosłoniętych elementów konstrukcyjnych i instalacyjnych). Maksymalna wysokość stoisk w hali nie może przekroczyć 5 m. którzy nie podporządkują się temu zakazowi będą musieli zapłacić karę umowną w wysokości 2000 PLN netto. Demontaż stoisk z zabudową organizatora – Wystawca jest zobowiązany do usunięcia swoich eksponatów, plakatów i rzeczy będących własnością Wystawcy najpóźniej do 2 godzin po zakończeniu wystawy.

 

NIESPRZĄTNIĘTA POWIERZCHNIA BĘDZIE DOPROWADZANA DO CZYSTOŚCI NA KOSZT WYSTAWCY.

 

Zakończenie prac obejmuje wywóz eksponatów, elementów zabudowy, zwinięcie pokryć podłogi wraz z taśmami oraz zdjęcie wszelkiego rodzaju reklam. Pozostawione bez powiadomienia Organizatora elementy wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę w czasie demontażu, uważa się za mienie porzucone.

 

PARKING
Przypominamy, że mają Państwo możliwość wcześniejszego kupienia karnetu parkingowego.

Karnet jest ważny w okresie targów w dniach 2 4 – 2 5 września 2014.

OCHRONA
Od 7 do 8 października 2015 teren targowy będzie przez 24 godziny na dobę chroniony przez specjalistyczną agencję ochrony.

W czasie zabudowy i demontażu oraz podczas trwania Targów obsługa i nadzór stoiska należą do obowiązków Wystawcy. Organizator odpowiada za ogólną ochronę pomieszczeń targowych i jest upoważniony do podejmowania wszelkich środków kontrolnych dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. Ogólna ochrona Organizatora nie oznacza jego odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe powstałe w czasie trwania Targów. Ochrona specjalna stoiska na zlecenie Wystawcy może być wykonywana wyłącznie przez firmę specjalistyczną. W tym celu Wystawca winien zgłosić w formie pisemnej zapotrzebowanie na indywidualną ochronę stoiska. Usługa jest dodatkowo płatna. przyjmowane.

Organizator zapewnia sprzątanie terenów targowych, pomieszczeń i przejść. Utrzymanie w czystości i sprzątanie stoisk jest obowiązkiem Wystawcy i musi być każdorazowo (na ciągi komunikacyjne i przejścia) jest zabronione. Dotyczy to wszystkich elementów zabudowy, zarówno stojących na podłodze jak i górnych elementów konstrukcji (wiaty, zadaszenia, podwieszenia ze stropu hali).

 

PODWIESZENIA
Wystawca jest zobowiązany zgłosić wcześniej Organizatorowi potrzebę podwieszenia jakichkolwiek elementów do stałej konstrukcji stropu hali. Usługi związane z podwieszaniem elementów do stropu są zatwierdzane i wykonywane wyłącznie przez EXPO XXI i są dodatkowo płatne. W celu wykonania podwieszenia należy przedstawić do akceptacji rodzaj podwieszanej konstrukcji, gabaryty i całkowity ciężar, sposób podwieszenia (ilość linek), usytuowanie elementu w stosunku do stoiska.

Przyciski szybkiego reagowania, hydranty, tablice elektryczne oraz skrzynki telefoniczne zaznaczone na szczegółowej siatce stoiska nie mogą być pod żadnym pozorem zabudowane.

W przypadku zabudowy mogącej uszkodzić podłogi informujemy Państwa o konieczności stosowania pod zabudowę podkładek z wykładziny.

 

ZABUDOWA ORGANIZATORA
Warunkiem przystąpienia do zabudowy stoiska jest uiszczenie pełnej kwoty opłaty za udział w MRD do dnia 05.10.2015

Kontakt z wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Organizatora. Gwarantuje on terminowość i rzetelność powierzenia im zabudowy. Za wszelkie inne firmy Organizator nie bierze odpowiedzialności. Stoiska zbudowane zgodnie z zamówieniami oddajemy do Państwa dyspozycji od godz. 16.00 do godz. 22.00 dnia 6 października 2015.

Mocowanie eksponatów do elementów stoiska może być dokonywane tylko metodami akceptowanymi przez Wykonawcę. Dotyczy to także wyklejania ścian foliami samoprzylepnymi. Żaden przedmiot nie może być przykręcamy lub przybijany do ścian i stelaża stoiska. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia elementów stanowiących własność Wykonawcy, Wystawca zostanie obciążony ich kosztem.

 

WAWRZYNIEC KOŚCIELNIAK
Expostyl – sprawy techniczne
Wawrzyniec.koscielniak@expostyl.com
+48 669 501 193

 

DEMONTAŻ
Demontaż stoisk z zabudowa własną – demontaż stoisk budowanych we własnym zakresie odbywa się w dniu zakończenia wystawy tj. 8 października 2015 w godz. 17.00 – 22.00. Wystawca zobowiązany jest do przekazania sprzątniętej powierzchni wystawienniczej najpóźniej do końca terminu demontażu (należy całkowicie usunąć zabudowę stoiska, wykładzinę, resztki taśm klejących, farb itp.). Nie wolno demontować stoisk, czy to w całości czy w części, przed zakończeniem targów. Wystawcy, zakończone przed otwarciem wystawy dla zwiedzających. Organizator nie bierze odpowiedzialności za kradzieże powstałe w godzinach otwarcia wystawy dla zwiedzających!

Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi, urządzenia w ruchu, balony wypełnione gazami, mogą być eksponowane w hali jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu Organizatorowi.

 

SPRZĄTANIE
Sprzątanie stoisk jest wliczone w koszty udziału w targach dla wystawców korzystających z zabudowy Organizatora. Codziennie przed wyjściem z wystawy, prosimy o wystawianie worków ze śmieciami w okolice ciągu komunikacyjnego tak, aby sprzątaczki mogły je zabrać. Usługa bezpłatna. Służby porządkowe zobligowane są jedynie do sprzątania ciągów komunikacyjnych.

 

FINANSE
Warunkiem wejścia na teren „Mobility Reseller Days” jest uiszczenie opłat za wszystkie faktury wystawione przez Organizatora Wszelkie zamówienia dodatkowego wyposażenia i usług, karty parkingowe zamawiane na targach płatne są gotówką.

 

UWAGA!!! Po zakończeniu targów żadne reklamacje nie będą przyjmowane.

 

IDENTYFIKATORY
Identyfikatory dla Wystawców upoważniające do wejścia na teren targowy w czasie Targów będą wydawane w Biurze Organizatora zlokalizowanym w EXPO XXI od dnia 7 października 2015r. (środa).

 

Identyfikatory są bezimienne, opatrzone napisem Wystawca oraz nazwą firmy i logo Organizatora. Organizator przydziela 3 sztuk identyfikatorów dla jednego Wystawcy.

 

BANKIET
24.09.2014, godzina 19:00
ul. Mazowiecka 14, Klub Bank,
-konkurs wizytówkowy

 

Do zobaczenia na Mobility Reseller Days !

 

Ważne kontakty

WAWRZYNIEC KOŚCIELNIAK
Expostyl – sprawy techniczne
wawrzyniec.koscielniak@expostyl.com
+48 669 501 193

 

DAGMARA KRAKOWIAK
Specjalista ds. sprzedaży i marketingu
dagmara.krakowiak@mitmedia.pl
+48 533 133 510

 

AGENCJA PUBLIC RELATIONS
Magdalena Cieślak
magdalena.cieslak@4publicity.pl

 

ALEKSANDRA KUŚMIERZ
ola.kusmierz@4publicity.pl
+48 880 131 313

 

MICHAŁ WALTER
michal.walter@4publicity.pl
+48 880 131 313

 

ORGANIZATOR
TOMASZ CIEŚLAK
tomasz.cieslak@mitmedia.pl